Vand – Lovgivning

20 november 2022 udkommer min bog om lovgivning vedrørende vand. Vand – Lovgivning på Djøf Forlag.

Den retlige regulering, der behandles i bogen, vedrører alle emner, hvor benyttelse og beskyttelse af vandet på havet, kyster, vandløb, søer, grundvand og drikkevand er relevant. Reglerne om beskyttelse af drikkevandet og beskyttelsen imod oversvømmelser og erosion behandles også. Der er tale om en bog, der som målgruppe har de mange, der som rådgiver, som ansat i forvaltningen eller i den private sektor arbejder med de udfordringer og interesseafvejninger, der er knyttet til forståelsen af vandlovgivning og udøvelse af opgaver knyttet til vandforvaltning. Bogen kan også anvendes som lærebog og i forbindelse med afvikling af kurser. Bag arbejdet med bogen ligger en ambition om at beskrive en uoverskuelig og ikke sammenhængende dansk lovgivning, hvor den holistiske tankegang, der præger EU’s vandlovgivning, mangler.

Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen

Bent Ole Gram Mortensen fyldte 60 år den 19. marts 2022, hvilket vi gerne vil markere med dette festskrift.

Efter næsten ti år i advokatbranchen og industrien valgte Bent Ole Gram Mortensen i 1995 den akademiske verden. Han blev ansat som kandidatstipendiat ved Aarhus Universitet, som på dette tidspunkt havde et større forskningsmiljø inden for miljø‐ og energiret. Han erhvervede i juni 1998 ph.d.‐graden med afhandlingen Elforsyning – Afvejning af hensyn i en sektor på vej mod det indre marked. I december 1998 blev han ansat ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, først som adjunkt, siden som lektor og professor (MSO) og fra august 2009 som professor i Erhvervsreguleringsret, herunder især miljø‐ og energiret.

Mit bidrag er kapitlet “Digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering med nye retlige virkemidler og EU-retlige forudsætninger vedrørende domstolsprøvelsen.”

I kapitlet bidrager jeg til at øge fokus på erhvervsforvaltningsretten og behandle de afgørende ændringer, der gennem de seneste år har præget det danske reguleringsdesign, der kan karakteriseres som digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering.

Erhvervsmiljøretten

I 2017 udgav jeg på Jurist- og Økonomforbundets Forlag “Erhvervsmiljøretten – Miljøgodkendelsesordninger, miljøkvalitetskrav og proces- og digitaliseringskrav.”

Bogen behandler erhvervslivets miljømæssige rammebetingelser, som de er formuleret i EU’s og dansk lovgivning, retspraksis og administrativ praksis.

Der er særligt fokus på sager om miljøgodkendelse. Bogen giver et overblik over de mange EU- og nationale regler, der skal iagttages i den konkrete formulering af og efterfølgende myndighedsbehandling af ansøgninger.

Det eksemplificeres med hovedvægt på de regler, der skal iagttages ved stillingtagen til godkendelsessager efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven – med inddragelse bl.a. af EU’s direktiv om industrielle emissioner (IE-direktivet).

Environmental Law in Denmark

I 2020 udkom tredje udgave af min bog “Environmental Law in Denmark” på Wolters Kluwer og Jurist- og Økonomformundets Forlag (DJØF Publishing).

Bogen blev oprindeligt til som en del af “International Encyclopaedia of Laws.” Bogen giver et overblik over lovgivning og praksis vedrørende miljøet i Danmark.

Bogen beskæftiger sig først med love, der er rettet direkte mod at beskytte miljøet mod forurening på specifikke områder såsom luft, vand, affald, jord, støj og stråling. Derefter dækker et afsnit beskyttelse af natur- og kulturressourcer såsom monumenter, landskaber, parker og reservater, dyreliv, landbrug, skove, fisk, undergrund og mineraler. Endelig dækkes anvendelse af zone- og arealanvendelsesplanlægning, regler om ansvar og administrative og retslige midler.

Der er også en analyse af betydningen af international og regional lovgivning og traktater på miljøregulering.

Festskrift till Jan Darpö

I februar 2022 udkom “Festskrift till Jan Darpö,” redigeret af Maria Forsberg, Annika Nilsson og Charlotta Zetterberg på Iustus Förlag, Uppsala. Heri har jeg bidraget med kapitlet: “Et dansk svar på Darpös spørgsmål: »Can Nature Get It right?« – baseret på konkrete specielle eksempler.

I kapitlet redegør jeg for en række konkrete eksempler på, at en reel efterprøvelse af habitatbeskyttelsen ikke synes at være sikret på den måde, som EU-Domstolen forudsætter. Jeg har valgt at illustrere det med loven om anlæg af Lynetteholm, loven om projektering og anlæg af vildsvinehegnet samt den lov, der i 2020 gav miljøministeren kompetence til at afskære Miljø- og Fødevareklagenævnet fra at færdiggøre behandlingen af kystbeskyttelsesprojektet ved Jyllinge Nordmark.

Jeg inddrager også den politiske aftale om digitaliseringsklar lovgivning, der bl.a. har resulteret i en generel automatiseret habitatvurdering af landbrugets gødskning i nitratfølsomme Natura 2000-områder.