Mine publikationer

Gennem mine mere end 47 år som forsker, er det blevet til en hel del publikationer. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvor mange sider det er blevet til!

Herunder kan du hente min publikationsliste som pdf-fil

For så vidt angår de seneste bøger, har jeg lavet en underside for hver af bøgerne. Her kan du læse om bogen, se indholdsfortegnelse og bagsideteksten. Du kan også læse om hvordan du får fat på bogen.

I de tilfælde hvor det lovligt kan lade sig gøre, er der også links så du kan downloade hele eller dele af publikationen.

Jeg har også lavet en omtale af de seneste artikler, som jeg har offentliggjort i Tidsskrift for Miljø og Kendelser om fast ejendom. Jeg er medredaktør af begge publikationer.  

Ved seneste optælling fik jeg det til:

1
Bøger
1
Bogbidrag
1
Danske/Nordiske artikler
1
Internationale artikler

Mine seneste bøger

Bøger

Psykiatriloven med kommentarer

I april 2024 udkommer bogen Psykiatriloven. Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. Med kommentarer af Ellen Margrethe Basse og Knud Kristensen.

Bestil bogen nu og få kr. 650 i rabat.

Læs mere »
Bøger

Vand – Lovgivning

I november 2022 udkom min bog om lovgivning vedrørende vand. Vand – Lovgivning på Djøf Forlag.

Den retlige regulering, der behandles i bogen, vedrører alle emner, hvor benyttelse og beskyttelse af vandet på havet, kyster, vandløb, søer, grundvand og drikkevand er relevant. Reglerne om beskyttelse af drikkevandet og beskyttelsen imod oversvømmelser og erosion behandles også. Der er tale om en bog, der som målgruppe har de mange, der som rådgiver, som ansat i forvaltningen eller i den private sektor arbejder med de udfordringer og interesseafvejninger, der er knyttet til forståelsen af vandlovgivning og udøvelse af opgaver knyttet til vandforvaltning. Bogen kan også anvendes som lærebog og i forbindelse med afvikling af kurser. Bag arbejdet med bogen ligger en ambition om at beskrive en uoverskuelig og ikke sammenhængende dansk lovgivning, hvor den holistiske tankegang, der præger EU’s vandlovgivning, mangler.

Læs mere »
Bogbidrag

Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen

Bent Ole Gram Mortensen fyldte 60 år den 19. marts 2022, hvilket vi gerne vil markere med dette festskrift.

Efter næsten ti år i advokatbranchen og industrien valgte Bent Ole Gram Mortensen i 1995 den akademiske verden. Han blev ansat som kandidatstipendiat ved Aarhus Universitet, som på dette tidspunkt havde et større forskningsmiljø inden for miljø‐ og energiret. Han erhvervede i juni 1998 ph.d.‐graden med afhandlingen Elforsyning – Afvejning af hensyn i en sektor på vej mod det indre marked. I december 1998 blev han ansat ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, først som adjunkt, siden som lektor og professor (MSO) og fra august 2009 som professor i Erhvervsreguleringsret, herunder især miljø‐ og energiret.

Mit bidrag er kapitlet “Digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering med nye retlige virkemidler og EU-retlige forudsætninger vedrørende domstolsprøvelsen.”

I kapitlet bidrager jeg til at øge fokus på erhvervsforvaltningsretten og behandle de afgørende ændringer, der gennem de seneste år har præget det danske reguleringsdesign, der kan karakteriseres som digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering.

Læs mere »
Bøger

Erhvervsmiljøretten

I 2017 udgav jeg på Jurist- og Økonomforbundets Forlag “Erhvervsmiljøretten – Miljøgodkendelsesordninger, miljøkvalitetskrav og proces- og digitaliseringskrav.”

Bogen behandler erhvervslivets miljømæssige rammebetingelser, som de er formuleret i EU’s og dansk lovgivning, retspraksis og administrativ praksis.

Der er særligt fokus på sager om miljøgodkendelse. Bogen giver et overblik over de mange EU- og nationale regler, der skal iagttages i den konkrete formulering af og efterfølgende myndighedsbehandling af ansøgninger.

Det eksemplificeres med hovedvægt på de regler, der skal iagttages ved stillingtagen til godkendelsessager efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven – med inddragelse bl.a. af EU’s direktiv om industrielle emissioner (IE-direktivet).

Læs mere »
Bøger

Environmental Law in Denmark

I 2020 udkom tredje udgave af min bog “Environmental Law in Denmark” på Wolters Kluwer og Jurist- og Økonomformundets Forlag (DJØF Publishing).

Bogen blev oprindeligt til som en del af “International Encyclopaedia of Laws.” Bogen giver et overblik over lovgivning og praksis vedrørende miljøet i Danmark.

Bogen beskæftiger sig først med love, der er rettet direkte mod at beskytte miljøet mod forurening på specifikke områder såsom luft, vand, affald, jord, støj og stråling. Derefter dækker et afsnit beskyttelse af natur- og kulturressourcer såsom monumenter, landskaber, parker og reservater, dyreliv, landbrug, skove, fisk, undergrund og mineraler. Endelig dækkes anvendelse af zone- og arealanvendelsesplanlægning, regler om ansvar og administrative og retslige midler.

Der er også en analyse af betydningen af international og regional lovgivning og traktater på miljøregulering.

Læs mere »
Bogbidrag

Festskrift till Jan Darpö

I februar 2022 udkom “Festskrift till Jan Darpö,” redigeret af Maria Forsberg, Annika Nilsson og Charlotta Zetterberg på Iustus Förlag, Uppsala. Heri har jeg bidraget med kapitlet: “Et dansk svar på Darpös spørgsmål: »Can Nature Get It right?« – baseret på konkrete specielle eksempler.

I kapitlet redegør jeg for en række konkrete eksempler på, at en reel efterprøvelse af habitatbeskyttelsen ikke synes at være sikret på den måde, som EU-Domstolen forudsætter. Jeg har valgt at illustrere det med loven om anlæg af Lynetteholm, loven om projektering og anlæg af vildsvinehegnet samt den lov, der i 2020 gav miljøministeren kompetence til at afskære Miljø- og Fødevareklagenævnet fra at færdiggøre behandlingen af kystbeskyttelsesprojektet ved Jyllinge Nordmark.

Jeg inddrager også den politiske aftale om digitaliseringsklar lovgivning, der bl.a. har resulteret i en generel automatiseret habitatvurdering af landbrugets gødskning i nitratfølsomme Natura 2000-områder.

Læs mere »

Ældre bøger

Bøger

Governance of Artic Offshore Oil and Gas

I 2018 udkom “Governance of Artic Offshore Oil and Gas” på forlaget Routledge.
Jeg redigerede bogen sammen med Cécile Pelaudeix og bidrog med kapitlerne “Governance of offshore oil and gas in the Artic: between diversity and coexistence” (sammen med Cécile Pelaudeix) og “The EU’s role as a facilitator in the development of maritime environmental law in the Artic: with focus on offshore hydrocarbon activities.”

Læs mere »

Artikler

Jeg er medlem af redaktionen for såvel “Tidsskrift for Miljø” som “Kendelser om fast ejendom.”

Jeg bidrager også til begge tidsskrifterne. Nedenfor er der en kort omtale om nogle af de seneste artikler, som jeg har bidraget med.

I 2023 har jeg bidraget med følgende artikler i Tidsskrift for Miljø:

I hæfte 5 har jeg sammen med Anne-Mette Randrup Rasmussen artiklen “Forpligtelser i forhold til at begrænse PFAS-forbindelser i grundvand og drikkevand”

I hæfte 4 har jeg sammen med Flemming Albæk artiklen “De retlige rammer for anvendelse af blandingszoner”

I 2022 har jeg bidraget med følgende artikler i Tidsskrift for Miljø:

I hæfte 1 har jeg artiklen “Den danske klimatilpasningslovgivning – En kaotisk og uhensigtsmæssig lovgivning, og som de ansvarlige myndigheder heller ikke altid kan forstå.”

I hæfte 3 har jeg artiklen “Vandrammedirektivet som gennemført ved vandplanlægningsloven – herunder om høringsudkastet til planlægningen for 2021-2027.”

I hæfte 9 har jeg artiklen ”Kommissionens forslag til ændring af VE-direktivet og dets sammenhæng med politiske beslutninger om en kraftig udbygning af havvand”

I hæfte 12 har jeg sammen med Anne-Mette Randrup Rasmussen artiklen “Hvordan gennemføres 2020-drikkevandsdirektivet? En koordineret vandplanlægning eller nye ændringer i vandforsyningsloven?”

I 2021 har jeg bidraget med følgende artikler:

I hæfte 12 har jeg artiklen “Hvornår anvendes »nytteprincippet« som grundlag for dækning af omkostningerne fim. klimatilpasningsprojekter? og hvornår dækkes omkostningerne på anden måde?”

I hæfte 9 har jeg (sammen med Peter Pagh) bidraget med artiklen “Beskyttelse af bilag IV-arter på Amager Fælled ved de indbragte klagers opsættende virkning.”

I hæfte 7 har jeg bidraget med artiklen “Kan de danske domstole pålægge regering og Folketing at vedtage en strengere klimapolitik?”
I hæfte 4 har jeg bidraget med artiklen “Lovforslaget om anlæg af Lynetteholm.”

I Kendelser om fast ejendom redigerer og kommenterer jeg Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser samt Planklagenævnets afgørelser.

Kendelser om fast ejendom udkommer otte gange årligt.

I 2023 var ‘mine’ kendelser i hæfte 3

I 2022 var ’mine’ kendelser indeholdt i hæfte 5 og 6

I 2021 var ‘mine’ kendelser indeholdt i hæfte 5 og 7.