Erhvervsmiljøretten

Erhvervsmiljøretten

Ellen Margrethe Basse
“Erhvervsmiljøretten – Miljøgodkendelsesordninger, miljøkvalitetskrav og proces- og digitaliseringskrav”
1.010 sider, kr. 980 (hardcover) kr. 992 (eBog)
Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017
ISBN 978-87-574-3123-0

Denne bog behandler erhvervsmiljøretten med hovedvægten på den helt afgørende betydning, som EU-miljøretten har for de krav, der stilles til det miljøkvalitetsniveau og de virkemidler, der skal anvendes i dansk ret. De særlige krav, der stilles til sagsbehandlingen – som konsekvens af EU’s og Danmarks tiltrædelse af Århuskonventionen – indgår blandt de mange centrale virkemidler, der behandles i bogen. Digitaliseringens afgørende betydning er ét af de øvrige emner, der går på tværs af fremstillingen.  

Da miljølovgivningen er meget omfattende, har det været nødvendigt at foretage en afgrænsning af de emner, der behandles i bogen. Jeg har valgt at lade miljøgodkendelsessystemerne, som de er reguleret henholdsvis i IE-direktivet, miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven, være bestemmende for afgrænsningen. Godkendelsessystemets ”afhængighed” af et beslutningsgrundlag, der hentes fra reguleringen natur, vand, luft, støj og affald, indgå som ”den røde tråd” i bogen. De nævnte reguleringsområder behandles endvidere før behandlingen af godkendelsesreglerne. Det er også godkendelsessystemets sammenhæng med miljøtilsynet, reglerne om definitivt driftsophør, rekurs- og domstolsprøvelse, der i vid udstrækning er bestemmende for den måde, de nævnte emner er behandlet i bogens sidste kapitler. 

Bogen kan anvendes i undervisningen på de juridiske kandidatuddannelser og på efteruddannelseskurser. Dens målgruppe er også de mange rådgivere, advokater og offentligt ansatte, der i det daglige arbejde skal forholde sig til den komplekse lovgivning. Det er ambitionen at gøre det muligt for læserne at få en indsigt i de komplicerede regler og samspil, der er tale om i miljølovgivningen. Bogen skulle gerne gøre det lettere at sikre en anvendelse af miljølovgivningen i overensstemmelse med de krav, der er formuleret af EU-domstolen og af de nationale domstole. Anvendelsen af bogen som et opslagsværk understøttes af et omfattende stikordsregister og en detaljeret indholdsfortegnelse. 

Indholdsoversigt  5

Forord  7

Indholdsfortegnelse  9

Kapitel 1  49
Erhvervsmiljøret

Kapitel 2  79
EU-retten og dens betydning på miljøområdet

Kapitel 3  129
“Processuelle miljørettigheder” og krav til sagsbehandlingen 

Kapitel 4  249
Miljøprincipper og deres betydning

Kapitel 5  277
Lokalisering af anlæg 

Kapitel 6  325
Habitat- og naturbeskyttelse

Kapitel 7  371
Vandkvalitetsmål og -beskyttelseskrav

Kapitel 8  453
Luftkvalitetskrav og lugtniveauer

Kapitel 9  497
Beskyttelse imod støj 

Kapitel 10  525
Energi- og ressourceeffektivitet samt affald

Kapitel 11  567
IE-direktivets godkendelses- og revurderingsordning

Kapitel 12  615
Godkendelseskrav efter miljøbeskyttelsesloven

Kapitel 13  681
Ikke-godkendelsespligtige aktiviteter

Kapitel 14  695
Brancheregler for risikovirksomhed 

Kapitel 15  725
Projektvurdering og vilkår efter husdyrbrugloven

Kapitel 16  777
Miljøtilsyn, revurdering og miljøansvar

Kapitel 17  847
Basistilstandsrapport og definitivt driftophør

Kapitel 18  869
Klage- og efterprøvelsesmuligheder

Kapitel 19  907
Domstolenes efterprøvelse og håndhævelse
Regelregister  943

Referencer  961

Forkortelser  977

Stikord  983

Erhvervsmiljøretten er en bog, der behandler erhvervslivets miljømæssige rammebetingelser, som de er formuleret i EU’s og dansk lovgivning, retspraksis og administrativ praksis. Alt er opdateret til 1. november 2016.

Målgruppen er alle, der arbejder med konkrete miljøsager, hvad enten det er som myndigheder, advokater, andre rådgivere eller virksomheder. Det er samtidig en lærebog, der tager udgangspunkt i at forklare, hvordan reglerne skal fortolkes og anvendes – herunder med inddragelse af mange EU-domme, danske domme og nævnsafgørelser.

Da området er kompliceret, er det valgt at have et særligt fokus på sager om miljøgodkendelse. Bogen giver et overblik over de mange EU- og nationale regler, der skal iagttages i den konkrete formulering af og efterfølgende myndighedsbehandling af ansøgninger. Det eksemplificeres med hovedvægt på de regler, der skal iagttages ved stillingtagen til godkendelsessager efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven – med inddragelse bl.a. af EU’s direktiv om industrielle emissioner (IE-direktivet).

Der redegøres for den konkrete stillingtagen til opfyldelsen af miljøkvalitetskrav, som myndighederne skal sikre. Kravet gælder bl.a. i forhold til miljømål for god status i overfladevand og grundvand, ligesom det gælder i forhold til områder, der er omfattet af EU’s Natura 2000-net og EU’s luftkvalitetskrav. Den betydning, som de politiske aftaler – herunder især aftalen om “Fødevare- og Landbrugspakken” – har for formuleringen af de gældende bekendtgørelsesregler, indgår i behandlingen.

Den betydning, som udmøntningen af den politiske aftale om “Danmark i bedre balance”, der blev indgået den 9. juni 2016, må forventes at få for klagesystemet – med den besluttede nedlæggelse af Natur- og Miljøklagenævnet – inddrages. Aftalens betydning for planlovens og naturbeskyttelseslovens regler om etablering i det åbne land og kystnært m.v. indgår i fremstilling af virksomhedernes lokaliseringsvalg.

Den nye “lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, der først træder i kraft 16. maj 2017, er inddraget sammen med de gældende regler for tilrettelæggelse af sagsbehandling for at sikre en fuldt opdateret fremstilling.

Der redegøres for digitaliseringskravene, bl.a. i bogens behandling af krav til ansøgninger, myndighedernes vurdering af det ansøgte og formuleringen af vilkår. Der fremhæves i den sammenhæng, at det aktuelle fokus på effektivisering – herunder anvendelsen af bindende standardvilkår – indebærer nogle retlige udfordringer.

Køb bogen på forlagets hjemmeside ved at klikke her.

Læs uddrag af bogen på forlagets hjemmeside ved at klikke her.