Velkommen!

Her kan du følge med i, hvad jeg går og laver her og nu, og hvad jeg mener og tænker om aktuelle miljøretlige spørgsmål (miljøret, energiret, klimaret m.m.)

Du kan også følge med i, hvordan jeg indimellem blander mig i den offentlige debat om miljø, energi, klima m.m. (miljøret, energiret, klimaet m.m.). Det gør jeg i medierne og/eller ved høringer, konferencer og lignende.

Nye artikler

I Tidsskrift for Miljø september 2022 – hæfte 9 – er min titlen ”Kommissionens forslag til ændring af VE-direktivet og dets sammenhæng med politiske beslutninger om en kraftig udbygning af havvind” trykt side 349-360.

I december-nummeret af Tidsskrift for Miljø – hæfte 12 – offentliggøres en artikel om vandforsyningsloven og det nye drikkevandsdirektiv. Artiklen har jeg skrevet sammen med Anne-Mette Rasmussen.

Jeg har endvidere i Kendelser om Fast Ejendom årgang 47 offentliggjort og kommenteret afgørelser, der er truffet af Miljø- og Fødevareklagenævnet i 2021.

Vand

For tiden arbejder jeg med den regulering af vand, der er fastlagt i dansk lovgivning og praksis, som jeg sammenholder med EU’s vandlovgivning og EU-Domstolens praksis m.v.

Jeg har gennem lang tid arbejdet med en bog om lovgivningen om vand. Den er nu afleveret til trykning, og jeg forventer, at den ligger trykt 20. november 2022

Læs mere om bogen under Projekter og under Publikationer.

I forbindelse med mit arbejde med bogen, har jeg skrevet to debatindlæg: En kronik i JyllandsPosten og en artikel i branchemagasinet Teknik & Miljø om lovgivning og klimatilpasning.

Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen

Jeg har bidraget med kapitlet “Digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering med nye retlige virkemidler og EU-retlige forudsætninger vedrørende domstolsprøvelsen.”

I kapitlet bidrager jeg til at øge fokus på erhvervsforvaltningsretten og behandler de afgørende ændringer, der gennem de seneste år har præget det danske reguleringsdesign, der kan karakteriseres som digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering.

Læs mere om bidraget under Publikationer.