Velkommen!

Her kan du følge med i, hvad jeg går og laver her og nu, og hvad jeg mener og tænker om aktuelle miljøretlige spørgsmål (miljøret, energiret, klimaret m.m.)

Du kan også følge med i, hvordan jeg indimellem blander mig i den offentlige debat om miljø, energi, klima m.m. (miljøret, energiret, klimaet m.m.). Det gør jeg i medierne og/eller ved høringer, konferencer og lignende.

Artikler om vedvarende energi og klima 2020-2023

I Mads Bryde Andersen, Trine Baumbach, Thomas Haugsted og Rasmus Grønved Nielsen (red.) “Festskrift til Peter Pagh”, Djøf Forlag, 2023 har jeg bidraget med: “Direktivforslaget om tilpasning af EU’s naturlovgivning ved fremtidig udbygning af vindmølleparker – Nye forsyningssikkerhedspolitiske tiltag”, side 77-104. 

I Tidsskrift for Rettsvitenskap 2022, vol. 135, har jeg side 365-370, anmeldt Hans Chr. Bugge (red.) “Klimarett. International, europeisk og norsk klimarett mot 2030”, Universitetsforlaget, 2021

I Tidsskrift for Miljø er der tale om følgende artikler:
I 2022, hæfte 9: ”Kommissionens forslag til ændring af VE-direktivet og dets sammenhæng med politiske beslutninger om en kraftig udbygning af havvind”, side 349-360

I 2022, hæfte 1: “Den danske klimatilpasningslovgivning: En kaotisk og uhensigtsmæssig lovgivning, som de ansvarlige myndigheder heller ikke altid kan forstå”, side 3-21

I 2021, hæfte 7: “Kan de danske domstole pålægge regering og Folketinget at vedtage en streng klimapolitik?”, side 255-269

I 2020, hæfte 6: “Er de klimamål, der indgår i den nye klimalov juridisk bindende”, side 201-21

I 2020, hæfte 3 og hæfte 4: “Den danske “integrerede klima- og energiplan 2021” og planens baggrund i EU-forpligtelser under “2030 Rammen for Klima- og Energipolitikken” og Parisaftalen”, del 1 hhv. del 2, hhv. side 73-85 og side 111-125

Min bog og mine artikler om vand 2021-2023

I Tidsskrift for Miljø er der tale om følgende artikler om vand, herunder om klimatilpasning:

I 2023, hæfte 5: “Forpligtelser i forhold til at begrænse PFAS-forbindelser i grundvand og drikkevand”, side 197-228. Artiklen har jeg skrevet sammen med Anne-Mette Randrup Rasmussen.

I 2023, hæfte 4: “De retlige rammer for anvendelse af blandingszoner”, side 117-157. Artiklen har jeg skrevet sammen med Flemming Elbæk.

I 2022, hæfte 12: “Hvordan gennemføres 2020-drikkevandsdirektivet? En koordineret vandplanlægning eller nye ændringer i vandforsyningsloven?”, side 471-499. Artiklen har jeg skrevet sammen med Anne-Mette Randrup Rasmussen.

I 2022, hæfte 3: “Vandrammedirektivet som gennemført ved vandplanlægningsloven – herunder om høringsudkastet til planlægningen for 2021-2027”, side 99-132.

I 2022, hæfte 1: “Den danske klimatilpasningslovgivning: En kaotisk og uhensigtsmæssig lovgivning, som de ansvarlige myndigheder heller ikke altid kan forstå” side 3-21.

I 2021, nr. 12: “Hvornår anvendes “nytteprincippet” som grundlag for dækning af omkostninger ifm. klimatilpasningsprojekter og hvornår dækkes omkostninger på anden måde?” side 465-486.

Notater om import og udledning af miljøfarligt spildevand

Til støtte for Jesper Tynell, Danmarks Radio, har jeg udarbejdet to notater om den relevante EU- og nationale lovgivning, der skal respekteres ved etablering af blandingszoner og ved import af olieholdigt spildevand. Problematikken, som Jesper afdækker, beskriver han på DR’s hjemmeside. Klik her for at læse mere. Der er i Jesper Tynell’s artikel et link til mit notat om blandingszoner og revurderingen af RGS Nordic’s Industrispildevands miljøgodkendelse og til mit notat om import af olieholdigt spildevand er her. Der er også et link til de to notater her:

Notat om Kammeradvokatens, departementets og Miljøstyrelsens stillingtagen til import af olieholdigt spildevand til behandling ved RSG Nordic.

Notat om de EU-retlige rammer for anvendelse af blandingszoner og om udkastet til revurderingsafgørelsen for RGS Nordic Industrispildevand.

Den 31. maj 2023 var jeg indkaldt til en eksperthøring i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om udledning af miljøfarlige stoffer med spildevandet. I den forbindelse udarbejdede jeg et notat, som der er Link til notatet på Folketingets hjemmeside. Den 13. juni er miljøministeren kaldt i lukket samråd om notatet.