Velkommen!

Her kan du følge med i, hvad jeg går og laver her og nu, og hvad jeg mener og tænker om aktuelle miljøretlige spørgsmål (miljøret, energiret, klimaret m.m.)

Du kan også følge med i, hvordan jeg indimellem blander mig i den offentlige debat om miljø, energi, klima m.m. (miljøret, energiret, klimaet m.m.). Det gør jeg i medierne og/eller ved høringer, konferencer og lignende.

Nye artikler

Jeg har fået optaget en artikel i Tidsskrift for Rettsvitenskab. Artiklen er en anmeldelse af Hans Chr. Bugge (red.): Klimatet. Internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030. Artiklen forventes offentliggjort juni 2022.

Jeg har offentliggjort en artikel i Tidsskrift for Miljø om vandrammedirektivet.
Læs mere om bidraget under Publikationer

Jeg har redigeret klagenævnsafgørelser baseret på de mange vandrelevante love i Kendelser om Fast Ejendom.

Vand

For tiden arbejder jeg med den regulering af vand, der er fastlagt i dansk lovgivning og praksis, som jeg sammenholder med EU’s vandlovgivning og EU-Domstolens praksis m.v.

Hovedopgaven for mig er aktuelt færdiggørelse af en bog om vand. Den udgives på Jurist- og Økonomforbundets Forlag og forventes at udkomme oktober 2022.

Læs mere om bogen under Projekter

I forbindelse med mit arbejde med bogen, har jeg skrevet to debatindlæg: En kronik i JyllandsPosten og en artikel i branchemagasinet Teknik & Miljø om lovgivning og klimatilpasning.

Læs om artiklerne under Projekter.

Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen

Jeg har bidraget med kapitlet “Digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering med nye retlige virkemidler og EU-retlige forudsætninger vedrørende domstolsprøvelsen.”

I kapitlet bidrager jeg til at øge fokus på erhvervsforvaltningsretten og behandler de afgørende ændringer, der gennem de seneste år har præget det danske reguleringsdesign, der kan karakteriseres som digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering.

Læs mere om bidraget under Publikationer.