Klimatilpasning og lovgivningen

Klimatilpasningslovgivning

I forbindelse med mit arbejde med bogen om retlig regulering vand, har jeg lavet et par debatindlæg.

En kronik i JyllandsPosten den 20. januar 2022 om klimahandlingsplanens åbenlyse svagheder.

En artikel i branchemagasinet Teknik & Miljø om klimatilpasningslovgivningen og de ansvarlige myndigheder.

Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen

Bent Ole Gram Mortensen fyldte 60 år den 19. marts 2022, hvilket vi gerne vil markere med dette festskrift.

Efter næsten ti år i advokatbranchen og industrien valgte Bent Ole Gram Mortensen i 1995 den akademiske verden. Han blev ansat som kandidatstipendiat ved Aarhus Universitet, som på dette tidspunkt havde et større forskningsmiljø inden for miljø‐ og energiret. Han erhvervede i juni 1998 ph.d.‐graden med afhandlingen Elforsyning – Afvejning af hensyn i en sektor på vej mod det indre marked. I december 1998 blev han ansat ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, først som adjunkt, siden som lektor og professor (MSO) og fra august 2009 som professor i Erhvervsreguleringsret, herunder især miljø‐ og energiret.

Mit bidrag er kapitlet “Digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering med nye retlige virkemidler og EU-retlige forudsætninger vedrørende domstolsprøvelsen.”

I kapitlet bidrager jeg til at øge fokus på erhvervsforvaltningsretten og behandle de afgørende ændringer, der gennem de seneste år har præget det danske reguleringsdesign, der kan karakteriseres som digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering.

Bogprojekt om den retlige regulering af vand

Vand - Retlig regulering

Jeg arbejder for tiden med et bogprojekt om den retlige regulering af vand.
Bogen “Vand – Retlig regulering” forventes at udkomme på på Jurist- og Økonomforbundets Forlag i efteråret 2022.

Forvaltningskonference 2022

Ellen Margrethe holder sin afskedsforelæsning Miljøret energiret klimaret

Den 8.-9. juni 2022 skal jeg deltage i “Forvaltningskonference 2022” i Aalborg. Jeg deltager med et indlæg, der har titlen “Digitalisering af miljøretten.”

Lov, Liv og Lære – Festskrift til Inge Lorange Backer

Lov, Liv og Lære - Festskrift til Inge Lorange Backer

I 2016 udkom “Lov, Liv og Lære – Festskrift til Inge Lorange Backer! på Universitetsforlaget i Oslo.
Jeg bidrog med kapitlet “En sammenligning af de retlige forhold vedrørende Naturressourcer og miljø på Grønland og Svalbard.”

Grønlands fascinationskraft – Fortællinger om polarforskningen

Ved Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s 40-års-regeringsjubilæum i 2012 udgav Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab festskriftet “Grønlands fascinationskraft – Fortællinger om polarforskningen.”
Jeg bidrog med kapitlet “Miljøretlige udfordringer i Grønland”

Governance of Artic Offshore Oil and Gas

I 2018 udkom “Governance of Artic Offshore Oil and Gas” på forlaget Routledge.
Jeg redigerede bogen sammen med Cécile Pelaudeix og bidrog med kapitlerne “Governance of offshore oil and gas in the Artic: between diversity and coexistence” (sammen med Cécile Pelaudeix) og “The EU’s role as a facilitator in the development of maritime environmental law in the Artic: with focus on offshore hydrocarbon activities.”

Erhvervsmiljøretten

I 2017 udgav jeg på Jurist- og Økonomforbundets Forlag “Erhvervsmiljøretten – Miljøgodkendelsesordninger, miljøkvalitetskrav og proces- og digitaliseringskrav.”

Bogen behandler erhvervslivets miljømæssige rammebetingelser, som de er formuleret i EU’s og dansk lovgivning, retspraksis og administrativ praksis.

Der er særligt fokus på sager om miljøgodkendelse. Bogen giver et overblik over de mange EU- og nationale regler, der skal iagttages i den konkrete formulering af og efterfølgende myndighedsbehandling af ansøgninger.

Det eksemplificeres med hovedvægt på de regler, der skal iagttages ved stillingtagen til godkendelsessager efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven – med inddragelse bl.a. af EU’s direktiv om industrielle emissioner (IE-direktivet).

Environmental Law in Denmark

I 2020 udkom tredje udgave af min bog “Environmental Law in Denmark” på Wolters Kluwer og Jurist- og Økonomformundets Forlag (DJØF Publishing).

Bogen blev oprindeligt til som en del af “International Encyclopaedia of Laws.” Bogen giver et overblik over lovgivning og praksis vedrørende miljøet i Danmark.

Bogen beskæftiger sig først med love, der er rettet direkte mod at beskytte miljøet mod forurening på specifikke områder såsom luft, vand, affald, jord, støj og stråling. Derefter dækker et afsnit beskyttelse af natur- og kulturressourcer såsom monumenter, landskaber, parker og reservater, dyreliv, landbrug, skove, fisk, undergrund og mineraler. Endelig dækkes anvendelse af zone- og arealanvendelsesplanlægning, regler om ansvar og administrative og retslige midler.

Der er også en analyse af betydningen af international og regional lovgivning og traktater på miljøregulering.