Mine publikationer

Gennem mine mere end 47 år som forsker, er det blevet til en hel del publikationer. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvor mange sider det er blevet til!

Herunder kan du hente min publikationsliste som pdf-fil

For så vidt angår de seneste bøger, har jeg lavet en underside for hver af bøgerne. Her kan du læse om bogen, se indholdsfortegnelse og bagsideteksten. Du kan også læse om hvordan du får fat på bogen.

I de tilfælde hvor det lovligt kan lade sig gøre, er der også links så du kan downloade hele eller dele af publikationen.

Jeg har også lavet en omtale af de seneste artikler, som jeg har offentliggjort i Tidsskrift for Miljø og Kendelser om fast ejendom. Jeg er medredaktør af begge publikationer.  

Ved seneste optælling fik jeg det til:

Bøger
1
Bogbidrag
1
Danske/Nordiske artikler
1
Internationale artikler
1

Mine seneste bøger

Bøger

Psykiatriloven med kommentarer

1. maj 2024 udkommer bogen Psykiatriloven. Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. Med kommentarer af Ellen Margrethe Basse og Knud Kristensen.

Bestil bogen nu og få kr. 650 i rabat.

Læs mere »
Bøger

Vand – Lovgivning

I november 2022 udkom min bog om lovgivning vedrørende vand. Vand – Lovgivning på Djøf Forlag.

Den retlige regulering, der behandles i bogen, vedrører alle emner, hvor benyttelse og beskyttelse af vandet på havet, kyster, vandløb, søer, grundvand og drikkevand er relevant. Reglerne om beskyttelse af drikkevandet og beskyttelsen imod oversvømmelser og erosion behandles også.

Læs mere »
Bogbidrag

Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen

Bent Ole Gram Mortensen fyldte 60 år den 19. marts 2022, hvilket blev markeret med dette festskrift.

Mit bidrag er kapitlet “Digitaliseringsklar og agil erhvervsregulering med nye retlige virkemidler og EU-retlige forudsætninger vedrørende domstolsprøvelsen.”

Læs mere »
Bøger

Erhvervsmiljøretten

I 2017 udgav jeg på Jurist- og Økonomforbundets Forlag “Erhvervsmiljøretten – Miljøgodkendelsesordninger, miljøkvalitetskrav og proces- og digitaliseringskrav.”

Bogen behandler erhvervslivets miljømæssige rammebetingelser, som de er formuleret i EU’s og dansk lovgivning, retspraksis og administrativ praksis.

Læs mere »
Bøger

Environmental Law in Denmark

I 2020 udkom tredje udgave af min bog “Environmental Law in Denmark” på Wolters Kluwer og Jurist- og Økonomformundets Forlag (DJØF Publishing).

Bogen blev oprindeligt til som en del af “International Encyclopaedia of Laws.” Bogen giver et overblik over lovgivning og praksis vedrørende miljøet i Danmark.

Læs mere »
Bogbidrag

Festskrift till Jan Darpö

I februar 2022 udkom “Festskrift till Jan Darpö,.” Heri har jeg bidraget med kapitlet: “Et dansk svar på Darpös spørgsmål: »Can Nature Get It right?« – baseret på konkrete specielle eksempler.

Læs mere »

Ældre bøger

Bøger

Governance of Artic Offshore Oil and Gas

I 2018 udkom “Governance of Artic Offshore Oil and Gas” på forlaget Routledge.
Jeg redigerede bogen sammen med Cécile Pelaudeix og bidrog med kapitlerne “Governance of offshore oil and gas in the Artic: between diversity and coexistence” (sammen med Cécile Pelaudeix) og “The EU’s role as a facilitator in the development of maritime environmental law in the Artic: with focus on offshore hydrocarbon activities.”

Læs mere »

Artikler

Jeg er medlem af redaktionen for såvel “Tidsskrift for Miljø, Klima og Energi” (tidligere “Tidsskrift for Miljø”) som “Kendelser om fast ejendom.”

Jeg bidrager også til begge tidsskrifterne. Nedenfor er der en kort omtale om nogle af de seneste artikler, som jeg har bidraget med.

I 2023 har jeg bidraget med følgende artikler i Tidsskrift for Miljø:

I hæfte 5 har jeg sammen med Anne-Mette Randrup Rasmussen artiklen “Forpligtelser i forhold til at begrænse PFAS-forbindelser i grundvand og drikkevand”

I hæfte 4 har jeg sammen med Flemming Albæk artiklen “De retlige rammer for anvendelse af blandingszoner”

I 2022 har jeg bidraget med følgende artikler i Tidsskrift for Miljø:

I hæfte 1 har jeg artiklen “Den danske klimatilpasningslovgivning – En kaotisk og uhensigtsmæssig lovgivning, og som de ansvarlige myndigheder heller ikke altid kan forstå.”

I hæfte 3 har jeg artiklen “Vandrammedirektivet som gennemført ved vandplanlægningsloven – herunder om høringsudkastet til planlægningen for 2021-2027.”

I hæfte 9 har jeg artiklen ”Kommissionens forslag til ændring af VE-direktivet og dets sammenhæng med politiske beslutninger om en kraftig udbygning af havvand”

I hæfte 12 har jeg sammen med Anne-Mette Randrup Rasmussen artiklen “Hvordan gennemføres 2020-drikkevandsdirektivet? En koordineret vandplanlægning eller nye ændringer i vandforsyningsloven?”

I 2021 har jeg bidraget med følgende artikler:

I hæfte 12 har jeg artiklen “Hvornår anvendes »nytteprincippet« som grundlag for dækning af omkostningerne fim. klimatilpasningsprojekter? og hvornår dækkes omkostningerne på anden måde?”

I hæfte 9 har jeg (sammen med Peter Pagh) bidraget med artiklen “Beskyttelse af bilag IV-arter på Amager Fælled ved de indbragte klagers opsættende virkning.”

I hæfte 7 har jeg bidraget med artiklen “Kan de danske domstole pålægge regering og Folketing at vedtage en strengere klimapolitik?”
I hæfte 4 har jeg bidraget med artiklen “Lovforslaget om anlæg af Lynetteholm.”

I Kendelser om fast ejendom redigerer og kommenterer jeg Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser samt Planklagenævnets afgørelser.

Kendelser om fast ejendom udkommer otte gange årligt.

I 2023 var ‘mine’ kendelser i hæfte 3

I 2022 var ’mine’ kendelser indeholdt i hæfte 5 og 6

I 2021 var ‘mine’ kendelser indeholdt i hæfte 5 og 7.