Jeg arbejder for tiden med bogprojektet:

Vand - Retlig regulering

Vand - Retlig regulering

I bogen behandles de danske love, der har betydning for benyttelsen og beskyttelsen af vandet og beskyttelsen imod oversvømmelser – herunder med inddragelse af de EU’s direktiver, som har betydning for forståelsen og anvendelsen af lovgivningen. Vandbogen udkommer til efteråret 2022. Der er tale om en bog, der som målgruppe har de mange, der arbejder med vand – herunder de udfordringer og komplekse interesseafvejninger, der er knyttet til vandforvaltningen. Målgruppen er derfor bl.a. advokater, rådgivere i ingeniørfirmaer, ansatte i den offentlige og de mange andre, der er involveret i planlægning og konkret sagsbehandling. Bogen kan også anvendes ved afvikling af kurser – herunder som lærebog. 

Som det fremgår af den foreløbige indholdsoversigt, er der tale om en bog, der behandling af den danske vandlovgivning på tværs af grundvand (inkl. drikkevandsressourcer), overfladevand (vandløb, søer og kystvande) samt havvand – herunder med inddragelse af de krav, der stilles til beskyttelsen af kvaliteten og til sårbare områder (inkl. beskyttelsen af Natura 2000-områder). Den lovgivning, der er vedtaget til imødegåelse af de udfordringer, som klimaændringerne indebærer, indgår også i bogen. 

Den relevante EU-lovgivning inddrages til at forklare, hvordan reglerne forudsættes anvendt. De fire danske vandregulerende love, der er begrundet alene i behovet for at kunne sikre en gennemførelse af direktivkrav, er vandplanlægningsloven, oversvømmelsesloven, havstrategiloven og havplanlægningsloven. 

De fleste af de danske love, der vedrører benyttelsen og beskyttelsen af vandet samt beskyttelsen imod oversvømmelser, har eksisteret længe før EU’s vanddirektiver. Det gælder bl.a. vandløbsloven, vandforsyningsloven, naturbeskyttelsesloven og kystbeskyttelsesloven, som er over hundrede år gammel. Miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven og planloven er også fra en tid, før EU’s miljøregulering havde betydning. Jordforureningsloven, husdyrbrugloven og gødskningsloven er eksempler love af nyere dato, der er vedtaget som led i nationale behov.  Lovene er typisk blevet ændret ifm. gennemførelsen af EU’s vanddirektiver – og de er blevet anvendt som grundlag for udstedelse af bekendtgørelser, der gennemfører EU’s krav. Resultatet er blevet en meget kompliceret og ikke hensigtsmæssig dansk lovgivning. 

De krav om digitaliseringsklar lovgivning og anvendelse af mere eller mindre automatiserede beslutningsprocesser, indgår også i fremstillingen.

Hent en foreløbig version af indholdsoversigten her.