Jeg har løbende deltaget i debatten om:

Lynetteholmen

Foto fra www.Lynetteholmen.com

I forbindelse med Folketingets forberedelse af lov nr. 1157 af 11. juni 2021 om anlæg af Lytnetteholm skrev jeg en artikel, der indeholder en miljøretlig kritik af et lovforslag, somblev offentliggjort i Tidsskrift for Miljø.

Loven, der blev vedtaget i juni 2021, vedrører bl.a. klimasikring af København og klapning af havnesediment. Det anføres i artiklen, at lovforslaget ikke respekterer VVM-direktivet og fugle- og habitatdirektiverne, ligesom der kan opstå problemer med hensyn til at overholde vandrammedirektivet og havstrategidirektivet. Det problematiseres, at det meste af den danske miljølovgivning ikke gælder for projektet, at de afgørelser, der træffes af Trafikstyrelsen med hjemmel i de bekendtgørelser, som transportministeren udsteder, ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Forud for lovens vedtagelse deltog jeg i en eksperthøring i Folketinget. På det link, der er nedenfor, indgår både den nævnte artikel og de notater, som hhv. Kammeradvokaten og jeg udarbejdede forud for eksperthøringen.

Se mere om høringen her: Eksperthøring i Folketingets Transportudvalg om miljøvurdering af Lynetteholm-projektet, havmiljø og klimasikring

Der har siden lovens vedtagelse været en del debatter i dagspressen, herunder om lovens overensstemmelse med Espoo-konventionen og EU’s direktiver,som jeg har deltaget i.